צ'קים חוזרים: למה זה קורה ואיך יוצאים מזה?

צ'קים - אמצעי תשלום פופולארי אך אינו בטוח

צ'ק הינו שטר התחייבות של בעל חשבון מסויים לשלם סכום כסף החל מתאריך מסויים למוטב הרשום על הצ'ק.

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

בעל חשבון בנק רשאי להזמין פנקסי צ'קים מהבנק בו מתנהל חשבונו על מנת לאפשר לו להתחייב משפטית לשלם סכומי כסף בעבור סחורה, שירותים או כל תשלום אחר מגופים אחרים אשר הינם הבעלים של חשבון צ'קים בבנק כלשהוא. מוטב אשר מפקיד צ'ק בחשבונו לאחר תאריך הפרעון של הצ'ק נותן בביצוע פעולה זו הוראה לבנק המנהל את חשבונו למשוך את הסכום הכתוב בצ'ק מחשבון הבנק של בעל הצ'ק בתנאי שכל הפרטים הכתובים על הצ'ק והתנאים לפרעון צ'ק מתקיימים.

תנאים טכניים לפרעון צ'קים

  • הפרטים על הצ'ק חייבים להיות כתובים בכלי כתיבה אינו מחיק.
  • הסכום הכתוב במילים חייב להיות תואם את הסכום הכתוב במספרים.
  • תאריך ההפקדה חייב להיות תאריך הכתוב על הצ'ק או מאוחר ממנו ובתנאי שלא עברו שישה חודשים מתאריך הפרעון.

 

  • אסור שיהיו מחיקות או תיקונים על הצ'ק ואם ישנם חובה על נותן הצ'ק לחתום בנוסף לצד התיקון, אלא אם הצ'ק הינו 'למוטב בלבד' ובמקרה זה אין לבצע תיקון בצ'ק למעט סכום או תאריך.
  • במידה והצ'ק הינו למוטב בלבד מפקיד הצ'ק חייב להיות כתוב כמוטב על הצ'ק.
  • מפקיד הצ'ק חייב לחתום בגב הצ'ק.

משיכת צ'קים

צ'ק שיופקד בבנק ואינו ממלא את אחד מהתנאים הנ"ל לא יכובד ע"י הבנק ויוחזר מסיבה טכנית. החזרה טכנית של צ'ק תחייב בעמלה אך הצ'ק לא ייספר לצורך הכרזת חשבון כמוגבל. במידה ומסגרת האשראי בחשבון אינה מאפשרת משיכה של הסכום הכתוב בצ'ק הצ'ק יוחזר מהסיבה אין כיסוי מספיק וייספר לצורך הכרזת חשבון כמוגבל לפי תנאים נוספים של הגבלת חשבון.

החזרת צ'קים: דרכי התמודדות

במידה וניתן לכם צ'ק שלא כובד ע"י הבנק ואינכם מצליחים לגבות את הצ'ק מנותן הצ'ק ניתן להגיש בקשה לביצוע שטר/צ'ק בהוצאה לפועל. לאחר מספר בדיקות ייפתח תיק הוצאה לפועל במסגרתו ניתן יהיה לבצע מספר הליכי גבייה כנגד החייב כגון: הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול חשבונות בנק ולכי רכב ועוד. ניתן גם לתבוע את נותן הצ'ק בבית משפט במסלול סדר דין מקוצר. זהו הליך משפטי שאמור להיות מזורז לצורך ביצוע הבדיקות המשפטיות ומתן הכרעת דין כנגד החייב.

הלוואות למוגבלים בחשבון